Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. Sporządza akty notarialne,
  2. Sporządza poświadczenia,
  3. Doręcza oświadczenia,
  4. Spisuje protokoły,
  5. Sporządza protesty weksli i czeków,
  6. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  7. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  8. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  9. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.